Amacımız,uzmanlığımız ile tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üreticilerimize etik değerler doğrultusunda ,ulusal ve uluslar arası alanlarda yeni kapılar açabilecek seçenekler sunmaktır. Tarımın farklı kollarından edindiğimiz deneyimlerimiz tarımsal belgelendirme konusunda da bizi lider konuma taşımaktadır.Bünyemizdeki her çalışanımız işimizin gerektirdiği en üst düzey eğitim ve deneyim kalifikasyonuna ulaşana dek eğitilmiş ve sertifkasyon sektörüne kazandırılmıştır.ECAS SERTİFİKASYON olarak en büyük yatırımımız kalifiye edilmiş ve hakettiği standartlarda çalışan personelimizdir. Türkiye‘de tarımsal sertifikasyonu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve doğru şekilde uygulanmasını sağlamak adına durmaksızın çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktayı hiçbir zaman hedef olarak görmeyiz ve daha üst hedefler koymaya devam ederiz. En büyük hedefimiz ise her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek adına müşteri geri bildirimlerini öncelikli olarak ele alır ve geliştirici önlemler alırız. Müşterilerimizle birebir ve yüzyüze görüşmenin önemine ve gücüne inanır, bunun için ekstra gayret eder ve eylem planları yaparız.

Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. 06.02.2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu TURKAK tarafından TS EN 45011'e göre AB-0018-U numarası ile akredite olmuştur. 08.04.2013 tarihinde ITU akreditasyonumuz yenilenmiş ve akreditasyon kapsamımıza Organik Tarım da eklenmiştir. 12.05.2014 tarihinde de akreditasyon kapsamımız TS EN ISO / IEC 17065:2012 standardına göre yenilenmiştir.

Akreditasyon kapsamlarımız;

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Bitkisel Üretim
-Yaş Meyve Sebze
-Tarla Bitkileri
-Fide Fidancılık
-Çiçek ve Süs Bitkileri

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ

-Organik Bitkisel Üretim
-Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması

1) Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. TR.ITU.04 Kuruluş kodu ile, İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği hükümlerince, İyi Tarım Uygulamaları Komitesi’nin 03.05.2007 tarih ve 2007/05 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’nın 16.05.2007 Tarih ve 067 sayılı Olur’ları ile İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca , İyi Tarım Uygulamaları Komitesi’nin 09.04.2012 tarih ve 2012/3 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’nın 19.04.2012 Tarih ve 083 sayılı Olur’ları ile İyi Tarım Uygulamaları Hayvancılık ( Ruminant tabanı,- sığır ve koyun, sığır besiciliği, süt sığırcılığı, tavukçuluk, Hindicilik ) kapsamında da sertifikasyon kapsamı genişletilmiştir.

Sertifikasyon Kapsamlarımız;

İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim
-Yaş Meyve Sebze
-Tarla Bitkileri
-Fide Fidancılık
-Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri

İyi Tarım Uygulamaları Hayvansal Üretim
-Tavukçuluk
-Ruminant tabanı,- sığır ve koyun

2) Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. TR-OT-23 Kuruluş kodu ile, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerince Organik Tarım Komitesi’nin 06.03.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’ nın 09.03.2012 Tarihli ve 046 sayılı Olur’ları Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tüm taraflara bağımsız ve tarafsız davranır, eşit mesafede dururuz. Tüm müşterilerin akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet alma hakkı vardır. Belgelendirme prosedürlerimizi tüm müşterilere aynı şekilde uygularız. Hiçbir müşteriye belgelendirme sürecini hızlandırmak ya da uzatmak gibi gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz. Tüm Çalışanlarımız, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ürün belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer alan personel, kontrolörler ve sertifikerlerin kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. Belgenin verilmesi, sürenin uzatılması, geri çekilmesi ile ilgili kararlarda kuruluşumuz tarafsızlığa sahiptir. Tarafsızlığın sağlanması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında danışmanlık hizmetleri ve tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek diğer hizmetleri verilmez. Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO /IEC 17065 standardı çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi hizmet sunulan kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilir. Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, , değerlerimiz ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı beyan ederiz.

Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. olarak, yürütmekte olduğumuz sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığı sağlamak üzere kuruluş içi ve dışı tüm tarafların katılımını sağlarız. İTU ve OT Yönetmelikleri, TS EN ISO /IEC 17065 Standardı ve uluslar arası geçerli ilgili tüm standart ve kuralları uygular, sürekli kılar ve kuruluş içerisindeki etkinliğini iyileştiririz. Kuruluşumuzda çalışanlarımızın gelişimini kendi gelişimimiz sayarak gerekli eğitim faaliyetler ve bilgi, beceriyi artırıcı tüm faaliyetleri yerine getiririz. Tüm ilgili taraftarlarla herhangi bir çıkar çatışmasına meydan vermemek için gerekli tedbirleri alırız. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte, tüm yasal şartları karşılamak, buna olan uygunluğumuzu muhafaza etmek, bunu geliştirmek ve böylece Türk Tarımı’ na bir değer katmak ve milli ekonomimize katkıda bulunmak üzere çalışırız.

Ecas Sertifikasyon Ve Uluslararası Denetim Ltd Şti kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Ecas Sertifikasyon Ve Uluslararası Denetim Ltd Şti (“Şirket”) olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’na göre;

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri;

Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, biyometrik ve genetik verileri tanımlamaktadır.

Yasal düzenlemenin amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1. maddesinde ‘’Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir’’ olarak belirtilmiştir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı Siz değerli müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlemekteyiz. Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlara ile kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiiler ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

Şirket, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.

Şirket bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

Şirket Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Durumlar

KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan veya size sözleşme ile birlikte verdiğimiz KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla, elden teslim ile ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) iletebileceklerdir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.