Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım ,sürdürülebilir tarım ve kalkınma,eko-turizm,biyolojik çeşitliliğin korunması,erozyon,çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür.

 • Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
 • İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak
 • Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak
 • Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak
 • Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek
 • Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak
 • Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak
 • Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek
 • Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek
 • Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
 • Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak